Statuten van de coöperatie


Uit de akte verleden op 31 januari 2023 voor meester Christophe BLINDEMAN, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende te publiceren gegevens:

- OPRICHTERS:

1. De heer Van Ongevalle, Thomas Michel Luc David, geboren te Gent op 28 september 1998, gedomicilieerd te 9031 Gent, (Drongen), Gaverlandstraat 17.

2. De heer Collen, Jan-Willem Roland Joanna, geboren te Gent op 6 januari 1987, gedomicilieerd te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Destelbergenstraat 115.

3. De heer Goossens, Dirk Leon Jeanine, geboren te Sint-Amandsberg op 13 april 1970, gedomicilieerd te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Beelbroekstraat 54.

4. De heer Mertens, Koen Edmond, geboren te Gent op 12 oktober 1984, gedomicilieerd te 9050 Gent (Gentbrugge), Armand Lonquestraat 23.

5. De heer Persyn, Jeroen Kamiel Mariette, geboren te Kortrijk op 14 september 1978 gedomicilieerd en verblijvende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Adolf Baeyensstraat 62.

6. De heer De Vis, Pieter, geboren te Deinze op 26 november 1978, gedomicilieerd te 9000 Gent, Nieuwhof 47


- AANVANGSVERMOGEN: zeshonderd euro (€ 600,00), volledig volstort. Ondergetekende notaris bevestigt dat een bankattest werd afgeleverd door KBC Bank met de vermelding van dit bedrag.

- STATUTEN BIJ UITTREKSEL:

“Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap en heeft als benaming “KnetterGent”.

Zetel

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het Vlaamse Gewest. Bij beslissing van het bestuursorgaan mag de zetel gewijzigd worden binnen het Vlaamse Gewest of naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen.

Doel en Voorwerp

De vennootschap heeft als sociale onderneming hoofdzakelijk tot doel, in het algemeen belang: het verenigen van burgers in hun streven naar (een rechtvaardige overgang naar) een duurzame en klimaat-neutrale samenleving en het bewustmaken van burgers van deze uitdagingen. Bij haar werking wil de vennootschap zoveel mogelijk mensen betrekken, ook mensen met een bescheiden inkomen. Om dit doel te bereiken, kan de vennootschap samenwerken met organisaties, bedrijven en instellingen. Om het voorschreven doel te bereiken heeft de vennootschap tot voorwerp:

De voormelde opsomming van handelingen is niet beperkend.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen van de coöperanten worden aandelen uitgegeven. De inschrijving, onder de voorwaarden bepaald in deze statuten, op nieuw uit te geven aandelen door coöperanten of kandidaat-coöperanten die voldoen aan de vereisten om coöperant te worden, vereist geen statutenwijziging. Het bestuursorgaan stelt de modaliteiten vast voor onderschrijving van de aandelen en bepaalt de verhouding waarin de aandelen moeten worden volgestort en de tijdstippen waarop de stortingen kunnen worden opgevraagd. Het vennootschapsvermogen wordt verhoogd, respectievelijk verminderd door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van coöperanten of bij terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden.

Aandelen

Het eigen vermogen is verdeeld in aandelen op naam van de coöperanten.

De aandelen worden verdeeld in twee (2) soorten:

Indien er minder dan vier (4) A-coöperanten overblijven, zullen hun aandelen van rechtswege aandelen van de soort B worden. Aandelen moeten niet volledig volgestort worden. Jaarlijks kan het bestuursorgaan de inbrengwaarde van de aandelen wijzigen, die tegenover de coöperanten aan de hand van een verslag gemotiveerd wordt. De vennootschap moet wettelijk ten minste drie aandelen met stemrecht uitgeven, evenveel als het minimum aantal coöperanten.

Samenstelling

De algemene vergadering bestaat uit al de coöperanten.

Bijeenroeping

De algemene vergadering vergadert minstens eenmaal per jaar om zich uit te spreken over onder meer de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, het jaarverslag en de kwijting aan de bestuurders, of de commissaris(sen). Deze vergadering noemen we de ‘gewone algemene vergadering’. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats te Gent op de laatste woensdag van april om 20u. De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden bijeengeroepen. Dit kan geschieden op verzoek van het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, van een commissaris. Het bestuursorgaan is verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer coöperanten die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen, met ten minste de door de betrokken coöperanten voorgestelde agendapunten. De algemene vergadering komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht. De bijeenroeping van de algemene vergadering kan elektronisch gebeuren. Wie erom verzoekt, kan de uitnodiging ook per brief krijgen. De uitnodiging gebeurt minstens drie weken vóór de algemene vergadering. Het bestuursorgaan is verplicht om de agenda op te stellen en mee te sturen.

Stemrecht

Coöperanten hebben ongeacht hun aandelen één stem. De A-coöperanten en de B-coöperanten hebben in de algemene vergadering gelijk stemrecht in alle aangelegenheden.

Artikel 21. Beraadslagingen en besluiten

Buiten de wettelijk bepaalde gevallen beraadslaagt de algemene vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde coöperanten. De beslissingen worden genomen bij gewone dubbele meerderheid van stemmen, wat inhoudt dat een beslissing met zowel een meerderheid van stemmen van de A-coöperanten, als van de B-coöperanten moet genomen worden. Elke coöperant mag slechts één andere coöperant, houder van dezelfde soort, vertegenwoordigen.

Bestuursorgaan - samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit minstens drie (3) leden en maximum twaalf (12), al dan niet coöperanten. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Minstens één bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de A-coöperanten en minstens één bestuurder uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de B-coöperanten.

Zijn er geen B-coöperanten of dragen zij geen kandidaten voor, dan kunnen de A-coöperanten alle kandidaten voor het bestuursorgaan voordragen. Zijn er geen A-coöperanten meer dan vervalt het voormeld voordrachtrecht.

De duur van het mandaat van een bestuurder is vier jaar. Het mandaat eindigt op een gewone algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt van het voorgaande boekjaar. Bestuurders zijn na het verstrijken van hun mandaten herkiesbaar. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden of zelf ontslag nemen. In geval een vacature van een plaats van een bestuurder, mag door het bestuursorgaan voorlopig in vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende algemene vergadering er definitief over beslist.

Het bestuursorgaan benoemt bij gewone meerderheid van stemmen één van zijn leden tot voorzitter, die geen doorslaggevende stem heeft.

Bevoegdheden

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking uit te voeren ter verwezenlijking van het doel en voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Afgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Bevoegdheidsdelegatie en dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Zo mag het onder meer het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een of meerdere dagelijks bestuurders.

Artikel 28. Externe vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Winstverdeling

Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst, dit is onder andere na aftrek van het hierna vermelde ristorno, waarbij onderstaande regels gerespecteerd worden:

1. Geen uitkering mag gebeuren als het netto actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het statutair onbeschikbare eigen vermogen.

2. Tevens zal het bestuursorgaan van de vennootschap bij een uitkering nagaan of de vennootschap zijn schulden zal kunnen betalen die in de periode van ten minstens 12 maanden na de uitkering opeisbaar worden. 

3. Het enig vermogensvoordeel dat de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar coöperanten uitkeert, onder welke vorm dan ook, mag niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld in artikel 8:5 § 1, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en toegepast op het door de coöperanten werkelijk gestorte bedrag op de aandelen. Volgens de regelgeving op de energiegemeenschappen mag het financiële rendement niet het hoofddoel zijn van de vennootschap. Sociale, ecologische en economische voordelen voor de gemeenschap als geheel moeten voorrang hebben op het financiële rendement van het individuele.

4. Het bedrag van het dividend uit te keren aan de coöperanten kan enkel na bepaling van een bedrag dat de vennootschap voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel en voorwerp overeenkomstig artikel 3 van deze statuten, waarbij de focus vooral zal liggen op lokale jeugdgerichte sociaalecologische projecten.

5. Het overschot kan worden toegewezen aan een reservefonds waarvan de doelstelling door de jaarvergadering wordt bepaald of kan (deels) overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

Ristorno

De vennootschap mag, behalve het storten van een rente, een deel van de winst uitkeren aan de coöperanten. Dit moet echter altijd gebeuren overeenkomstig de transacties die de coöperanten met de vennootschap verrichten. De bekendste vorm hiervan is de ristorno op de aankopen. Deze "ristorno’s" kunnen niet worden verleend op basis van andere criteria. Een erkende vennootschap is niet verplicht om een ristorno te storten, maar als ze dit wel doet, moet dat zijn ten belope van de transacties die de coöperanten met de coöperatieve vennootschap hebben verricht.

Ontbinding

De vennootschap is ontbonden als het aantal coöperanten minder dan het wettelijk minimum van drie bedraagt. De vennootschap kan ook ontbonden worden door een beslissing van de buitengewone algemene vergadering met tenminste twee derde van het totaal aantal aandelen en aanwezig of vertegenwoordigd en beslissend met drie vierde meerderheid, waarbij er minstens een meerderheid van stemmen moet bekomen zijn van de A-coöperanten en de B-coöperanten. In geval van ontbinding stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding die hen toekomt. Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is het bestuursorgaan van rechtswege met de vereffening belast.

Vereffening

Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot eerst dienen om de sommen die op de aandeelbewijzen werden gestort, terug te betalen. Het eventuele overblijvende saldo wordt overgemaakt aan één of meerdere Gentse jeugdorganisaties.”

Overgangsbepalingen

Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering:

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2023.

Adres van de zetel:

Het adres van de zetel is gevestigd te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Antwerpsesteenweg 195.

Benoeming van bestuurders:

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vijf (5).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een duurtijd die zal eindigen op de

jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2027:

Hun mandaten zijn onbezoldigd.

Commissaris:

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

Volmachten:

De besloten vennootschap “GYSELINCK ACCOUNTANCY”, met zetel te 9160 Lokeren, Hillarestraat 159, ondernemingsnummer 0501.563.343, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

De oprichters geven tevens volmacht voor de formaliteiten te vervullen met betrekking tot de registratie in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.